Адвокат Моісеєнко Олена Миколаївна

Адвокат Моісеєнко Олена Миколаївна

Головний Партнер АО «Адвокати та медіатори України»

Кандидат наук з державного управління

Спеціалізація: кримінальне право, корпоративне право, господарське право, адміністративне право.

Пройшовши шлях від помічника голови суду до адвоката, я чудово розумію, як досягти справедливого рішення в суді, перешкоджати посягання на законні права та інтереси. Лише безпека може гарантувати процвітання бізнесу у нашій країні. Особисто я та наше Адвокатське об’єднання сприяє розвитку підприємницької діяльності в Україні шляхом захисту бізнесу буквою закону.

Крім суду, існують і альтернативні види вирішення конфліктів (Медіація). І ми намагаємося не доводити конфлікт до точки неповернення, а надати шанс сторонам вирішити його та отримати максимальну вигоду для кожного шляхом проведення процедури медіації. Саме мирне вирішення конфлікту сприяє процвітанню та розвитку.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

 1. Моісеєнко Олена співавтор Проекту Закону про токенізовані активи та криптоактиви – Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353

СУДОВА ПРАКТИКА

 1. Виграно понад 2500 справ у суді.

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

 1. За скаргою адвоката Моісеєнка Олени Миколаївни у ВРП звільнено суддю Солом’янського районного суду міста Києва Сеніна В.Ю., у зв’язку зі вчиненням суттєвої дисциплінарної провини, грубої та систематичної зневаги зобов’язаннями, несумісними зі статусом судді та невідповідністю займаної посади: – Режим доступу:
  1. https://hcj.gov.ua/doc/doc/2359
  2. https://hcj.gov.ua/doc/doc/610
  3. https://hcj.gov.ua/doc/doc/2328
  4. https://reyestr.court.gov.ua/Review/91752661

НАУКОВІ ПРАЦІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Дисертаційна робота «Формування інституціонального механізму державного управління економічним розвитком України» – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/21869;jsessionid=A5378227DFB8C93AFC101D4D0DEDA974
 2. Деякі проблемні аспекти ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з небезпечними відходами, в Україні у світлі аналогічної практики ЄС. Режим доступу: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013243
 3. Податкові законодавчі нововведення у сфері акцизного оподаткування у 2020 році. Режим доступу: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013387
 4. МЕДІАЦІЯ В СИСТЕМІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 2014 Р.- Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/15650
 5. Роль і місце владних відносин в економічній системі / О. М. Моісеєнко // Економiчний часопис-XXI. – 2013. – № 1-2(1). – С. 53-55 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecchado%5F2013%5F1%2D2%281%29%5F%5F17
 6. Проблема формування сучасної інституційної системи економічної влади України / О. М. Моісеєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 16. – С. 118-123. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ipd%5F2014%5F16%5F27
 7. Сила владного впливу на інституційні процеси” як динамічний показник суспільно-політичного розвитку України / О. М. Моісеєнко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2015. – Т. 20, Вип. 2(1). – С. 12-15. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu%5Fecon%5F2015%5F20%5F2%281%29%5F%5F4
 8. Вплив інституційних чинників економічної влади на макроекономічні показники в системі відкритої економіки / О. М. Моісеєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 5(2). – С. 226-233. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu%5Fekon%5F2016%5F5%282%29%5F%5F47
 9. Інститути економічної влади та специфіка їх функціонування в умовах відкритої економіки / О. М. Моісеєнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 3(1). – С. 190-198. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu%5Fekon%5F2017%5F3%281%29%5F%5F36
 10. Економічні парадигми влади у світлі проблематики інвестиційної привабливості держави / О. М. Моісеєнко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 6. – С. 55-60. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=binf%5F2019%5F6%5F9
 11. Проблема влади в інституціональній теорії / О. М. Моісеєнко //Бізнес Інфор№10-2011. – c. 166 – 170 – Режим доступу: https://www.business-inform.net/search/?qu=Моісеєнко+Олена+миколаївна&x=0&y=0
 12. До питання про природу державної влади в неоінституціональній економічній теорії/ О. М. Моісеєнко //Бізнес Інфор №11-2011. – c. 11 – 14 – Режим доступу: https://www.business-inform.net/search/?qu=Моісеєнко+Олена+миколаївна&x=0&y=0
 13. Інституційні основи взаємодії бізнесу і влади як фактор виникнення корупційних відносин. Економіка і держава.. 2013. No 3. С. 84–86.[Міжнародна науко метрична база: Index Copernicus, фахове видання]
 14. Економічна природа влади. Вчені записки ХГУ «НУА».2013. Т. XIX. С. 331–340. [фахове видання]
 15. Інституційні зміни як основи економічного розвитку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. Ч. 2. С. 125–128. . [фахове видання]
 16. «Сила владного впливу на інституційні процеси» як динамічний показник суспільно-політичного розвитку України. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип.2/1. С. 12–15. [Міжнародна науко метрична база: Index Copernicus, фахове видання]
 17. Вплив інституційних чинників економічної влади на макроекономічні показники в системі відкритої економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. Т. 2. Вип. 5. С. 226–233. [Міжнародна науко метрична база: Index Copernicus, фахове видання]
 18. Удосконалення державного управління економічним розвитком України. Право та державне управління. 2020. No3. – C.217-221.[Міжнародна науко метрична база:Google Scholar, Index Copernicus, фахове видання]
 19. Інституціональна основа державного управління економічним розвитком України. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. No 16. – C.121-125. [Міжнародна науко метрична база: Index Copernicus, фахове видання]
 20. Becker’s economic theory in the genesis of the institute ofeconomic power in modern Ukraine. EUREKA: Social and Humanities. 2018. No. 5.Pр.47-51. [Міжнародна науко метрична база: Index Copernicus, фахове видання]
 21. Economic Sovereignty and How to Get It under Current Development of Society and Regulatory System. Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019. Special Issue on Environment,Management and Economy. Pр. 897–902. [Міжнародна науко метрична база:Scopus, фахове видання]
 22. Ценностные основания экономической власти // Молодые ученые Харьковщины-2011 : программы и материалы конф. (Харьков, 16 апреля 2011 г.). Харьков : НУА, 2011. С. 26–28.
 23. Інституціоналізація неправової свободи як наслідок взаємодії бізнесу і влади. World economy, finances and investments: modern view on the actual problems : materials of the I International research and practice conference (Donetsk, 20–21 November 2012). Donetsk : Tsyfrovaya tipografia Ltd,2012. Рр. 3–7.
 24. Відкрита економічна система як економічний вимір свободи в інституціональній теорії. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,9–10 листопада 2012 р.) : у 2 ч. Ч. 2. Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. С. 119–122.
 25. Економічна природа влади. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2012 :сб. науч. тр. SWorld по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Одесса, 2012. Вып. 3. Т. 25. С. 7–13.
 26. Корупція як одна із форм економічної влади в економічній системі. Актуальні питання сучасної економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 16–17 листопада 2012 р.) : у 2 ч. Ч. 1. Дніпропетровськ : Перспектива, 2012. С. 20–23.
 27. Институциональные аспекты политических конфликтов в Украине: Международные институты безопасности. Экономико-экологические проблемы современности в исследованиях молодых ученых:материалы Междунар. науч. конф. молодых ученых (Одесса, 29–30 июня2017 г.). Одесса, 2017. С. 67–70.
 28. Оцінка ефективності інституційної влади – механізми, способи, особливості в Україні. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доп. Міжнар. наук. інтернет-конф. (Тернопіль, 9 липня 2019 р.). Тернопіль, 2019. Вип. 40. С. 24–30.
 29. Формирование конкурентоспособного экономического потенциала Харьковского региона: проблемы и перспективы // Перший крок у науку : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, наук. студ. т-во. – Луганськ, 2010. – Т. 1. – С. 128-131. – Библиогр.: с. 131
 30. Границы экономической власти : современная теоритическая трактовка и перспективы ее развития // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перший крок у науку” / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, наук. студ. т-во. – Луганськ, 2011. – Т. 1. – С. 91-94.
 31. Ценностные основания экономической власти // Молодые ученые Харьковщины – 2011 : прогр. и материалы конф., 16 апр. 2011 г. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2011. – С. 26-28.
 32. Человеческий фактор как институциональная составляющая экономического роста предприятия /Нар. укр. акад. // Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы : программа и материалы XIV Междунар. студен. науч. конф., 21 апр. 2007 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2007. – С. 102.
 33. Взаимодействие государственной власти и предпринимательских структур в условиях институциональных преобразований в Украине // Бизнес. Образование. Право. Вестн. Волгоград. ин-та бизнеса. – Белгород, 2014. – № 4 (29). – С. 20-23.
 34. Инновационно развитие системы высшего образования региона : научное издание // Формирование профессиональной культуры специалиста в условиях современного вуза : программа и материалы XVII Междунар. студ. науч. конф., [Харьков], 17 апр. 2010 г. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2010. – С. 101.

Адвокат Моісеєнко Олена Миколаївна